1-1-e1669908198824-png

Informacione légales

Në përputhje me direktivat e neneve 6-III dhe 19 të ligjit nr. 2004-575, datë 21 qershor 2004, lidhur me besimin në ekonominë dixhitale, të njohur si LCEN, ne informojmë vizitorët në faqen e internetit: moveaveiro.pt Ky informacion më poshtë:

1. Informacion ligjor

Le moveaveiro.pt është e vetmja pronë e Moveaveiro – Empresa Municipal De Mobilidade Eem që e furnizon atë.

Moveaveiro – Empresa Municipal De Mobilidade Eem
Rua Artur Almeida Eça, Centro Coordenador De Transportes, S/n 3800-111, Aveiro, Portugali
TIN: 507190327

Adresa e emailit të kontaktit: contact@moveaveiro.pt
Telefoni: + 351 234380560

Projektuesi i faqes në internet: Noemie VANNIER – contact@moveaveiro.pt
Drejtori i botimit: Elio CONSTANTIN – contact@moveaveiro.pt

Pritësi i faqes në internet

O2 Ndërprerës
Regjistrimi i tregtisë dhe kompanive Clermont-Ferrand B 510909807
Nomenklatura APE 6311Z
Numri i TVSH-së: 35 510 909 807 FR
Zyra qendrore e nikoqirit: 222-224 Bulevardi Gustave Flaubert – 63000 Clermont-Ferrand – France

2. Prezantimi dhe parimi

Çdo përdorues i internetit që përdor faqen: moveaveiro.pt konsiderohet përdorues i faqes së mëposhtme.
Faqja moveaveiro.pt bashkon shërbime të ndryshme, siç janë, të vëna në dispozicion të përdoruesve. Natyrisht specifikohet se ky i fundit duhet të qëndrojë i ndershëm dhe të tregojë mirëbesim si ndaj përdoruesve të ndryshëm ashtu edhe ndaj Zhvilluesit të faqes moveaveiro.pt.
Elio CONSTANTIN përpiqet të ofrojë informacionin më të qartë të mundshëm në faqen moveaveiro.pt (në varësi të modifikimeve të bëra që kur ato u vendosën në internet), por nuk mund të vërtetojë saktësinë, plotësinë dhe afatin kohor të informacionit të transmetuar në faqen e tij të internetit, qoftë nga vetja apo jo. Rrjedhimisht, përdoruesi pranon përdorimin e këtij informacioni të dhënë nën përgjegjësinë e tij të vetme.

3. Aksesueshmëria dixhitale:

Faqja e internetit moveaveiro.pt është në parim e aksesueshme për përdoruesit 24/7, me përjashtim të rasteve të mirëmbajtjes, të planifikuar ose jo, për qëllime të mirëmbajtjes ose forcës madhore. Në rast të pamundësisë së aksesit në shërbim, moveaveiro.pt do të përkushtohet për të bërë të pamundurën për të rivendosur aksesin në sajt dhe më pas do të përpiqet të informojë përdoruesit paraprakisht për Datat dhe orët e ndërprerjes. Duke qenë subjekt vetëm i një detyrimi mjetesh, moveaveiro.pt nuk mund të mbahet përgjegjës për dëmet, pavarësisht nga natyra e tyre, që rrjedhin nga mosdisponueshmëria e shërbimit.

4. Pronësia Intelektuale:

Elio CONSTANTIN është pronar ekskluziv i të gjitha të drejtave të pronësisë intelektuale ose mban të drejtat e përdorimit të të gjithë elementëve të aksesueshëm në faqen e mëposhtme, si në strukturë ashtu edhe në artikuj dhe tekste, imazhe, grafikë, logo, kolonë zanore, softuer…
Ndalohet rreptësisht çdo riprodhim i plotë ose i pjesshëm i faqes së internetit moveaveiro.pt, përfaqësimi, botimi, përshtatja tërësisht ose pjesërisht e ndonjë prej këtyre elementeve, pa marrë parasysh mjetet ose procesin e përdorur, përveç me autorizimin paraprak me shkrim të Elio CONSTANTIN. , pronari i faqes qoftë edhe pjesërisht i sitit moveaveiro.pt, përfaqësimi, modifikimi, përditësimi tërësisht ose pjesërisht i ndonjë prej këtyre elementeve, pavarësisht nga mjetet ose procesi i përdorur, është rreptësisht i ndaluar, përveç rasteve kur pranohet paraprakisht Elio CONSTANTIN, drejtor i faqe në emailin e mëposhtëm: contact@moveaveiro.pt, përkundrazi do të konsiderohet se përbën shkelje dhe i nënshtrohet ndjekjes penale sipas përcaktimeve të neneve të ndryshme L.335-2 dhe vijuese të Kodit të Pronësisë Intelektuale.

5. Cookies & Lidhje Hiperteksti

Faqja e internetit moveaveiro.pt përfshin lidhje të shumta të klikueshme në sajte të tjera (partnerët, faqet burimore, etj.) të vendosura në internet me vërtetimin e Elio CONSTANTIN. Megjithatë, Elio CONSTANTIN nuk ka mundësinë të kontrollojë të gjithë përmbajtjen e faqeve të ndryshme të konsultuara në këtë mënyrë dhe për këtë arsye refuzon përgjegjësinë e plotë për këtë fakt kur është në rrezik të përmbajtjes së ndaluar.
Prandaj, përdoruesi këshillohet që gjatë navigimit të tij në faqen e internetit moveaveiro.pt, një ose më shumë cookie mund të integrohen mekanikisht në kompjuterin e tij nëpërmjet softuerit të tij të navigimit kompjuterik. Një cookie është një grumbullim i të dhënave që nuk do të lejojë të dihet se kush e përdor atë, megjithatë kush shënon informacione në lidhje me navigimin e përdoruesit në sajt. 
Konfigurimi i programit të navigimit ju lë të lirë të informoni për praninë e cookies dhe ndoshta të mund të refuzoni në mënyrën e përshkruar në adresën e mëposhtme: www.moveaveiro.pt. Sidoqoftë, përdoruesi mund të rregullojë shfletuesin e kompjuterit të tij në mënyrë që të refuzojë instalimin e cookies, duke ditur se refuzimi i instalimit të një cookie mund të çojë potencialisht në pamundësinë për të pasur akses në sektorë të caktuar. Në lidhje me çdo bllokim të cookies, shkruani në mjetin e kërkimit: bllokim i cookies dhe zbatoni shpjegimet sipas shfletuesit tuaj.

6. Mbrojtja e pronës dhe njerëzve – Trajtimi i të dhënave personale

Në Francë, të dhënat personale mbrohen për shembull nga ligji nr. 78-87 i 6 janarit 1978 ose ligji nr. 2004-801 i datës 6 gusht 2004, neni L. 226-13 i Kodit Penal si dhe nga Direktiva Evropiane. datë 24 tetor 1995.

Në faqen e mëposhtme moveaveiro.pt, Elio CONSTANTIN nuk mbledh informacione personale (sipas nenit 4 të ligjit nr. 78-17 të 06 janarit 1978) në lidhje me përdoruesin vetëm për domosdoshmërinë e disa shërbimeve të ofruara nga faqja. web moveaveiro .pt. Përdoruesi i siguron këto të dhëna me njohuri të plotë të fakteve, veçanërisht kur ai i fut ato vetë. Më pas i shpjegohet përdoruesit e faqes së brendshme moveaveiro.pt detyrimi ose jo për të dhënë këto të dhëna.
Në përputhje me dispozitat e neneve 38 dhe vijuese të ligjit 78-17 të 6 janarit 1978 në lidhje me përpunimin e të dhënave, dosjet dhe liritë, çdo përdorues ka të drejtën e aksesit, korrigjimit, fshirjes dhe kundërshtimit të të dhënave personale që i përkasin atij. Për të ushtruar këtë të drejtë, dërgoni kërkesën tuaj në moveaveiro.pt me email: contact@moveaveiro.pt ose me shkrim, të nënshkruar siç duhet, së bashku me një kopje të dokumentit të identitetit me nënshkrimin e mbajtësit të dokumentit, duke përmendur adresën në të cilën duhet të dërgohet përgjigja.

Pa informacion personal të përdoruesit të faqes së brendshme moveaveiro.pt nuk do të publikohet pa dijeninë e përdoruesit, nuk do të shkëmbehet, transferohet, caktohet në çdo medium në grupe. Vetëm hipoteza e shitjes së faqes së brendshme moveaveiro.pt dhe të gjitha të drejtave të saj e autorizon Elio CONSTANTIN që t'ia transmetojë informacionin personal të përmendur blerësit të mundshëm, i cili si rrjedhim do të ishte i detyruar vetë nga i njëjti detyrim i ruajtjes dhe modifikimit të të dhënave vis. - përballë përdoruesit të faqes së mëposhtme moveaveiro.pt.

Bazat e të dhënave mbrohen nga rregullat e ligjit të 1 korrikut 1998 për transpozimin e direktivës 96/9 të datës 11 mars 1996 në lidhje me mbrojtjen ligjore të BDD-ve (bazave të të dhënave).