1-1-e1669908198824-png
39926193_wm-2772212-2259717-jpg

TdC dostalo v roku 339 2021 sťažností, väčšinou týkajúcich sa miestnej samosprávy a podnikateľského sektora

Účtovnému dvoru bolo v roku 339 doručených 2021 sťažností, ktoré sa zamerali na tie, ktoré sa týkali miestnej správy a podnikateľského sektora a týkali sa predovšetkým miestnych volených predstaviteľov, verejných výdavkov a obstarávania, zdrojov, ľudských zdrojov a prideľovania dotácií.

Podľa „Globálnej analýzy spracovania účastí, vystavení, sťažností a sťažností“, ktorú zverejnilo TdC a ktorej referenčným obdobím boli roky 2018 až 2021, 43,4 % z 339 sťažností a iných súvisiacich procesov spracovaných v roku 2021 Súviseli s miestnou samosprávou a miestnym podnikateľským sektorom, konkrétnejšie s obcami (61 %), nasledovali farnosti (33,3 %).

Pokiaľ ide o svet whistleblowingu, druhou oblasťou, ktorá je najviac predmetom skúmania zo strany Nucleus for Analysis and Processing of Whistleblowings a hlásení od orgánov vnútornej kontroly (NATDR), je oblasť týkajúca sa sociálneho sektora – Health and Safety Social.

Podľa TdC sa „sťažnosti týkajú množstva situácií s osobitným dôrazom na tieto témy: miestni volení predstavitelia, výdavky a systém verejného obstarávania, ľudské zdroje a prideľovanie dotácií“.

V analýze rizík Dvor audítorov pripomína, že „oblasť s osobitným výskytom rizika je oblasť miestnej správy, konkrétnejšie miestnych orgánov (obce a farnosti)“, pričom predpokladá, že „prebiehajúci proces decentralizácie by mohol viesť k zhoršeniu to isté vzhľadom na objem kompetencií a zodpovedností, ktoré sú prenesené na samosprávny sektor a z toho plynúce prevádzkové a finančné dôsledky“.

V tomto zmysle zdôrazňuje, že „osobitná pozornosť sa bude vyžadovať od subjektov s kontrolnými funkciami“.

Pokiaľ ide o problémy s osobitným výskytom rizika, vyčnievajú oblasti verejného obstarávania a zákonnosti výdavkov.

Z 339 sťažností a iných súvisiacich procesov predložených na analýzu ToC v roku 2021 184 zodpovedá procesom sťažností, 103 rôznym procesom a 52 účastiam, vystaveniam, sťažnostiam alebo nárokom (PEQD), čo zodpovedá nárastu o 127 . 5 % v porovnaní s rokom 2020 a 3,7 % a 15,7 % v porovnaní s rokmi 2019 a 2018.

V analýze, ktorú dnes zverejnil TdC, sa tiež zdôrazňuje, že v rokoch 2019 až 2021 sa na základe sťažností predložených Dvoru audítorov vykonalo 21 auditov na určenie finančnej zodpovednosti a k ​​30. septembru 2022 sa uskutočnilo šesť auditov na určenie finančnej zodpovednosti zodpovednosť.

PD // EA

Nedávne články