1-1-e1669908198824-png

právne informácie

V súlade so smernicami článkov 6-III a 19 zákona č. 2004-575 z 21. júna 2004 o dôvere v digitálnu ekonomiku, známej ako LCEN, informujeme návštevníkov webovej stránky: moveaveiro.pt Tieto informácie nižšie:

1. Právne informácie

Le moveaveiro.pt je jediným majetkom Moveaveiro – Empresa Municipal De Mobilidade Eem, ktorý ho dodáva.

Moveaveiro – Empresa Municipal De Mobilidade Eem
Rua Artur Almeida Eça, Centro Coordenador De Transportes, S/n 3800-111, Aveiro, Portugalsko
DIČ: 507190327

Kontaktná emailová adresa: contact@moveaveiro.pt
Telefón: + 351 234380560

Dizajnér stránky: Noemie VANNIER – contact@moveaveiro.pt
Riaditeľ publikácie: Elio CONSTANTIN – contact@moveaveiro.pt

Hostiteľ webovej stránky

O2Switch
Obchodný a firemný register Clermont-Ferrand B 510909807
Nomenklatúra APE 6311Z
DIČ: FR 35 510 909 807
Sídlo hostiteľa: 222-224 Boulevard Gustave Flaubert – 63000 Clermont-Ferrand – Francúzsko

2. Prezentácia a princíp

Každý používateľ internetu, ktorý používa stránku: moveaveiro.pt sa považuje za používateľa nasledujúcej stránky.
Stránka moveaveiro.pt spája rôzne služby, aké sú, sprístupnené používateľom. Prirodzene sa uvádza, že tento musí zostať čestný a musí prejavovať dobrú vieru voči rôznym používateľom aj voči vývojárovi stránky moveaveiro.pt.
Elio CONSTANTIN sa snaží poskytnúť čo najjasnejšie informácie na stránke moveaveiro.pt (s výhradou zmien vykonaných od ich uvedenia online), ale nemôže potvrdiť presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií prenášaných na jej webovej stránke, či už z vlastného pričinenia alebo nie. V dôsledku toho používateľ berie na vedomie, že tieto poskytnuté informácie používa na vlastnú zodpovednosť.

3. Digitálna dostupnosť:

Webová stránka moveaveiro.pt je v zásade prístupná používateľom 24 hodín denne, 7 dní v týždni, okrem prípadu údržby, plánovanej alebo neplánovanej, na účely jej údržby alebo vyššej moci. V prípade nemožnosti prístupu k službe, moveaveiro.pt vynaloží maximálne úsilie na obnovenie prístupu na stránku a potom sa pokúsi vopred informovať používateľov o dátumoch a časoch prerušenia. Keďže moveaveiro.pt podlieha len záväzku prostriedkov, nemôže niesť zodpovednosť za škody, bez ohľadu na ich povahu, vyplývajúce z nedostupnosti služby.

4. Duševné vlastníctvo:

Elio CONSTANTIN je výhradným vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva alebo vlastní práva na používanie všetkých prvkov prístupných na nasledujúcej stránke, a to ako v štruktúre, tak v článkoch a textoch, obrázkoch, grafike, logu, soundtracku, softvéri…
Akákoľvek úplná alebo čiastočná reprodukcia webovej stránky moveaveiro.pt, znázornenie, vydanie, úplná alebo čiastočná úprava ktoréhokoľvek z týchto prvkov, bez zohľadnenia použitých prostriedkov alebo procesu, je prísne zakázaná, s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Elio CONSTANTIN. , vlastník stránky, aj keď čiastočne, moveaveiro.pt, zastupovanie, úprava, úplná alebo čiastočná aktualizácia ktoréhokoľvek z týchto prvkov, bez ohľadu na použité prostriedky alebo proces, je prísne zakázané, pokiaľ to vopred neprijme Elio CONSTANTIN, riaditeľ spoločnosti na e-mailovej adrese: contact@moveaveiro.pt, naopak, bude sa to považovať za porušenie a bude podliehať trestnému stíhaniu podľa ustanovení rôznych článkov L.335-2 a nasledujúcich Zákona o duševnom vlastníctve.

5. Súbory cookie a hypertextové odkazy

Webová stránka moveaveiro.pt obsahuje viaceré klikateľné odkazy na iné stránky (partnerov, zdrojové stránky atď.), ktoré sú umiestnené online s overením Elio CONSTANTIN. Elio CONSTANTIN však nemá možnosť kontrolovať všetok obsah rôznych takto konzultovaných stránok, a preto odmieta plnú zodpovednosť za túto skutočnosť, ak je vystavený riziku zakázaného obsahu.
Používateľ je preto upozornený, že počas jeho navigácie na webovej stránke moveaveiro.pt je možné do jeho počítača mechanicky integrovať jeden alebo viacero súborov cookie prostredníctvom jeho počítačového navigačného softvéru. Súbor cookie je súbor údajov, ktorý neumožňuje vedieť, kto ho používa, no kto zaznamenáva informácie týkajúce sa navigácie používateľa na stránke. 
Konfigurácia navigačného programu vám umožňuje informovať o prítomnosti súborov cookie a prípadne aj odmietnuť spôsobom opísaným na nasledujúcej adrese: www.moveaveiro.pt. Používateľ si však môže nastaviť prehliadač svojho počítača tak, aby odmietol inštaláciu súborov cookie, pričom vie, že odmietnutie inštalácie súboru cookie môže potenciálne viesť k nemožnosti prístupu k určitým sektorom. Čo sa týka blokovania cookies, zadajte do vyhľadávacieho nástroja: blokovanie cookies a použite vysvetlenia podľa vášho prehliadača.

6. Ochrana majetku a osôb – Nakladanie s osobnými údajmi

Vo Francúzsku sú osobné údaje chránené napríklad zákonom č. 78-87 zo 6. januára 1978 alebo zákonom č. 2004-801 zo 6. augusta 2004, článkom L. 226-13 trestného zákonníka, ako aj európskou smernicou zo dňa 24.

Na nasledujúcej stránke moveaveiro.pt spoločnosť Elio CONSTANTIN nezhromažďuje osobné údaje (podľa článku 4 zákona č. 78-17 zo 06. januára 1978) týkajúce sa používateľa iba pre potrebu určitých služieb ponúkaných touto stránkou. web moveaveiro .pt. Používateľ poskytuje tieto údaje s plnou znalosťou skutočnosti, najmä keď ich sám zadáva. Používateľovi internej stránky moveaveiro.pt sa potom vysvetlí povinnosť alebo neposkytnutie týchto údajov.
V súlade s ustanoveniami článkov 38 a nasledujúcich zákona 78-17 zo 6. januára 1978 o spracovaní údajov, súboroch a slobodách má každý užívateľ právo na prístup, opravu, vymazanie a námietku voči osobným údajom, ktoré sa ho týkajú. Ak chcete uplatniť toto právo, pošlite svoju žiadosť na moveaveiro.pt e-mailom: contact@moveaveiro.pt alebo inak písomne, riadne podpísaný, spolu s kópiou dokladu totožnosti s podpisom držiteľa dokladu s uvedením adresy, na ktorú treba zaslať odpoveď.

Bez osobných údajov používateľa internej stránky nebude moveaveiro.pt zverejnený bez vedomia používateľa, vymenený, prenesený, priradený na akomkoľvek médiu do skupín. Iba hypotéza predaja internej stránky moveaveiro.pt a všetkých jej práv oprávňuje Elio CONSTANTIN odovzdať uvedené osobné informácie potenciálnemu kupujúcemu, ktorý by bol teda sám viazaný rovnakou povinnosťou uchovávania a úpravy údajov voči -à-vis užívateľovi nasledujúcej stránky moveaveiro.pt.

Databázy sú chránené pravidlami zákona z 1. júla 1998, ktorým sa transponuje smernica 96/9 z 11. marca 1996 o právnej ochrane BDD (databáz).