1-1-e1669908198824-png

מידע משפטי

בהתאם להנחיות סעיפים 6-III ו-19 לחוק מס' 2004-575 מיום 21 ביוני 2004 המתייחסים לאמון בכלכלה הדיגיטלית, המכונה LCEN, אנו מודיעים למבקרים באתר: moveaveiro.pt מידע זה למטה:

1. מידע משפטי

Le moveaveiro.pt הוא הנכס היחיד של Moveaveiro – Empresa Municipal De Mobilidade Eem שמספק אותו.

Moveaveiro – Empresa Municipal De Mobilidade Eem
Rua Artur Almeida Eça, Centro Coordenador De Transportes, S/n 3800-111, Aveiro, פורטוגל
תא: 507190327

כתובת דוא"ל ליצירת קשר: contact@moveaveiro.pt
טלפון: + 351 234380560

מעצבת אתר: Noemie VANNIER – contact@moveaveiro.pt
מנהל ההוצאה: אליו קונסטנטין - contact@moveaveiro.pt

מארח אתר

O2Switch
רישום מסחר וחברות Clermont-Ferrand B 510909807
נומנקלטורה APE 6311Z
מספר מע"מ: FR 35 510 909 807
המשרד הראשי של המארח: 222-224 Boulevard Gustave Flaubert – 63000 Clermont-Ferrand – צרפת

2. מצגת ועיקרון

כל משתמש אינטרנט שמשתמש באתר: moveaveiro.pt נחשב למשתמש באתר הבא.
האתר moveaveiro.pt מאגד שירותים שונים, כפי שהם, הזמינים למשתמשים. באופן טבעי מצוין כי על האחרון להישאר כנה ולהפגין תום לב הן כלפי המשתמשים השונים והן כלפי מפתח האתר moveaveiro.pt.
Elio CONSTANTIN שואפת לספק את המידע הברור ביותר האפשרי באתר moveaveiro.pt (בכפוף לשינויים שנעשו מאז שהועלו לרשת), אך אינו יכול לאשר את הדיוק, השלמות והעדכניות של המידע המועבר באתר האינטרנט שלו, בין אם מעשה ידיו או לֹא. כתוצאה מכך, המשתמש מאשר את השימוש במידע זה הנמסר באחריותו הבלעדית.

3. נגישות דיגיטלית:

אתר moveaveiro.pt נגיש באופן עקרוני למשתמשים 24/7, למעט במקרה של תחזוקה, מתוכננת או לא, לצורכי תחזוקה או כוח עליון. במקרה של חוסר אפשרות גישה לשירות, moveaveiro.pt תקדיש את עצמה לעשות כמיטב יכולתה לשחזר את הגישה לאתר ולאחר מכן תנסה להודיע ​​למשתמשים מראש על התאריכים והשעות של ההפרעה. בהיותה כפופה להתחייבות אמצעים בלבד, moveaveiro.pt לא יכולה לשאת באחריות לנזקים, יהיו אשר יהיו אופיים, הנובעים מאי זמינות השירות.

4. קניין רוחני:

Elio CONSTANTIN הוא הבעלים הבלעדי של כל זכויות הקניין הרוחני או מחזיק בזכויות השימוש בכל האלמנטים הנגישים באתר הבא, הן במבנה והן במאמרים ובטקסטים, תמונות, גרפיקה, לוגו, פסקול, תוכנה...
כל העתקה מלאה או חלקית של אתר moveaveiro.pt, ייצוג, מהדורה, התאמה מלאה או חלקית של כל אחד מהרכיבים הללו, ללא התחשבות באמצעים או בתהליך בו נעשה שימוש, אסורה בהחלט, למעט באישור מראש ובכתב של Elio CONSTANTIN , הבעלים של האתר אפילו חלקי מהאתר moveaveiro.pt, ייצוג, שינוי, עדכון מלא או חלקי של כל אחד מהרכיבים הללו, ללא קשר לאמצעים או התהליך בהם נעשה שימוש, אסור בהחלט, אלא אם כן הסכמתו מראש של Elio CONSTANTIN, מנהל אתר במייל הבא: contact@moveaveiro.pt, להיפך, הוא ייחשב כהפרה ועשוי לתביעה בהתאם להוראות הסעיפים השונים L.335-2 ואילך של קוד הקניין הרוחני.

5. קובצי Cookie וקישורי היפרטקסט

האתר moveaveiro.pt כולל קישורים מרובים הניתנים ללחיצה לאתרים אחרים (שותפים, אתרי מקור וכו') המוצבים באינטרנט עם האימות של Elio CONSTANTIN. עם זאת, לאליו CONSTANTIN אין את האפשרות לשלוט בכל התכנים של האתרים השונים בהם נועצים כך ולכן מסירה אחריות מלאה לעובדה זו כאשר היא נמצאת בסיכון של תכנים אסורים.
לכן מומלץ למשתמש שבמהלך הניווט שלו באתר moveaveiro.pt, ניתן לשלב קובצי Cookie אחד או יותר באופן מכאני במחשב שלו באמצעות תוכנת הניווט שלו במחשב. קובץ Cookie הוא אוסף של נתונים אשר לא יאפשר לדעת מי משתמש בו, ובכל זאת מי מציין מידע הנוגע לניווט של המשתמש באתר. 
התצורה של תוכנית הניווט מותירה אותך חופשי להודיע ​​על נוכחותם של עוגיות ואולי להיות מסוגל לסרב באופן המתואר בכתובת הבאה: www.moveaveiro.pt. עם זאת, המשתמש יכול להתאים את הדפדפן של המחשב שלו כדי לדחות את התקנת העוגיות, מתוך ידיעה שדחיית התקנת עוגיה עלולה להוביל לחוסר יכולת לקבל גישה למגזרים מסוימים. לגבי כל חסימה של עוגיות, הקלד בכלי החיפוש: חסימת עוגיות והחל את ההסברים בהתאם לדפדפן שלך.

6. הגנה על רכוש ואנשים – טיפול בנתונים אישיים

בצרפת, נתונים אישיים מוגנים למשל על ידי חוק מס' 78-87 מיום 6 בינואר 1978 או חוק מס' 2004-801 מ-6 באוגוסט 2004, סעיף L. 226-13 לחוק העונשין וכן ההנחיה האירופית מיום 24 באוקטובר 1995.

באתר הבא moveaveiro.pt, Elio CONSTANTIN אינו אוסף מידע אישי (בהתאם לסעיף 4 חוק מס' 78-17 מיום 06 בינואר 1978) המתייחס למשתמש רק לצורך הצורך בשירותים מסוימים המוצעים על ידי האתר. web moveaveiro .pt. המשתמש מספק נתונים אלה עם ידע מלא של העובדות, בפרט כאשר הוא מזין אותן בעצמו. לאחר מכן מוסבר למשתמש באתר הפנימי moveaveiro.pt את החובה או לא למסור נתונים אלה.
בהתאם להוראות סעיפים 38 ואילך בחוק 78-17 מיום 6 בינואר 1978 המתייחסים לעיבוד נתונים, קבצים וחירויות, לכל משתמש יש זכות גישה, תיקון, מחיקה והתנגדות לנתונים אישיים הנוגעים לו. כדי לממש זכות זו, שלח את בקשתך אל moveaveiro.pt בדוא"ל: contact@moveaveiro.pt או בכתב, חתום כדין, בצירוף העתק של תעודת הזהות עם חתימת בעל המסמך, תוך ציון הכתובת שאליה יש לשלוח תשובה.

ללא מידע אישי של המשתמש באתר הפנימי moveaveiro.pt לא יתפרסם ללא ידיעת המשתמש, סחר חליפין, מועבר, מוקצה בכל מדיום לקבוצות. רק ההשערה של מכירת האתר הפנימי moveaveiro.pt וכל זכויותיו מסמיכה את Elio CONSTANTIN להעביר את המידע האישי האמור לרוכש הפוטנציאלי, אשר לפיכך יהיה מחויב לאותה חובת שימור ושינוי הנתונים כלפי - מול המשתמש באתר הבא moveaveiro.pt.

מאגרי המידע מוגנים על ידי כללי החוק מיום 1 ביולי 1998 לביצוע הוראה 96/9 מיום 11 במרץ 1996 בדבר הגנה משפטית על BDDs (מאגרי מידע).