1-1-e1669908198824-png
governo-ps-2022-1858526-7622277-png

הממשלה: שאלון של 36 שאלות מכסה את שלוש השנים האחרונות ו

שאלון האימות המקדים שימלא אורחי השרים או מזכירי המדינה מכיל 36 שאלות, מכסה את שלוש שנות הפעילות האחרונות ומשתרע על משק הבית.

השאלות כלולות בנספח המהווה חלק מהחלטת מועצת השרים שאושרה היום, אליה הייתה גישה לסוכנות לוזה.

36 השאלות מחולקות לחמישה תחומים - פעילות בהווה ובעבר, מכשולים וניגודי עניינים, מצב כלכלי, מצב מס ואחריות פלילית - ומגיבות למצבים שהובילו לאחרונה לפיטורים בממשלה.

לדוגמא, לשאלות 13 ו-14, על המוזמן להשיב האם, כן או לא, "מילא בשלוש השנים האחרונות תפקידים בגופים ציבוריים או שבהם יש למדינה תפקיד רלוונטי" ואם, במהלך באותה תקופה, "הוא היה הנהנה מכל סוג של תמריץ כספי או מס, בעל אופי חוזי, שניתן על ידי ישות ציבורית לאומית או באיחוד האירופי".

במקרה של תשובה חיובית, עליו לציין "איזה תפקיד מילא ובאיזה גוף" ו"סיבת הפסקת התפקיד, והאם בעקבות הפסקה זו קיבל פיצוי כלשהו אשר בהתחשב בחשבון את המינוי לתפקיד המוצע, יש להחזיר, כולו או חלקו, וכן "את היתרון שניתן; מקור היתרון שניתן; וכן הגורם שהעניק את ההטבה".

בחלק המצב הפיננסי הוא תוהה לגבי ההכנסה ממוצא לאומי - בהתייחס להצהרה האחרונה של מס הכנסה - אך גם אם יש לו "הכנסה ממוצא זר" ו"חשבונות בנק שבסיסם בחו"ל", כדי לקבוע פניה אפשרית ל מקלטי מס.

במקרה זה, יש צורך לציין את "המקור המתאים, בפרט אם הכנסה זו מגיעה ממדינות, טריטוריות או אזורים הנהנים ממשטר מס נוח יותר באופן משמעותי, כמו גם הישות המשלם" וכן "מקור ההכנסה בבסיס רכישת נכס זה".

מבחינת אחריות פלילית, כל מי שמוזמן למלא תפקידים ממשלתיים חייב להודיע ​​על ההרשעה "בכל עבירה פלילית או מינהלית" שהוא מושא לה באופן אישי וכן על ההרשעה שהוחלה על האדם המשפטי שהוא משלב או משלב את איבריו או שהוא ניהל או היה בבעלותו.

לפי מקור ממשלתי, הנושא הזה נוגע לקנסות של נציבות שוק ניירות ערך (CMVM) או מהבנק של פורטוגל.

גם בפרק זה נשאלת השאלה האם למועמד "מתנהל כל סוג של הליך משפטי, מנהלי או משמעתי בו הוא מעורב במישרין או בעקיפין (המערבים את אחד מבני ביתו) וכן אם "הוא מודע לכך שכל מצב שבו, במישרין או בעקיפין, הוא היה מעורב הוא נושא לחקירה פלילית".

שאלות נוספות הן האם "היא חדלת פירעון" והאם "כל חברה שבה החזיקה בהון המניות ו/או הייתה דירקטורית בשלוש השנים האחרונות היא חדלת פירעון".

מאמרים אחרונים