«Πράγματι, μεταξύ Μαρτίου 2020 και Μαρτίου 2021, υπήρξε ενίσχυση 1 επεμβατικών αναπνευστήρων στις νοσοκομειακές μονάδες του SNS, χάρη σε αγορές (525; 1%), δωρεές (169; 76,7, 192%), ανάκτηση υλικού (12,6 , 149%) και δάνεια (9,8, 15%)», αναφέρεται σε έκθεση ελέγχου που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Οι αγορές που πραγματοποιήθηκαν έφτασαν τα 43 εκατ. ευρώ, με ενίσχυση κυρίως από τον προϋπολογισμό της κεντρικής διοίκησης του συστήματος υγείας (38,9 εκατ. ευρώ), ο οποίος ενισχύθηκε από υπόλοιπα της προηγούμενης διοίκησης του ίδιου του φορέα και άλλων φορέων του Δημοσίου, αλλά και από ίδια κεφάλαια. από νοσοκομειακές μονάδες του ΕΣΥ (3,2 εκατ. ευρώ), δωρεές μετρητών (705 ευρώ) και ευρωπαϊκά κονδύλια από την Πορτογαλία 000 (2020 ευρώ), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η έκθεση που συντάχθηκε μετά τον έλεγχο της ενίσχυσης των αναπνευστήρων SNS για την αντιμετώπιση του Covid-19 σημειώνει ότι κατά τον εντοπισμό του κινδύνου υπερφόρτωσης νοσηλειών σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), το Υπουργείο Υγείας «δεν διέθετε και συστηματική ενημέρωση για την εγκατεστημένη χωρητικότητα επεμβατικών αναπνευστήρων στο SNS ή στο σύστημα υγείας».

Η χωρητικότητα που έχει εγκατασταθεί στις νοσοκομειακές μονάδες του ΕΣΥ υπολογίστηκε, τον Μάρτιο του 2020, από την Κεντρική Διοίκηση του Συστήματος Υγείας (ΑΣΥ) σε 1 αναπνευστήρες, εκ των οποίων οι 142 βρίσκονταν ήδη στην εντατική. Όσον αφορά τους υπόλοιπους 528 αναπνευστήρες, οι 614 διατέθηκαν σε χειρουργεία και οι υπόλοιποι 480 «θα μπορούσαν να προκύψουν από την ικανότητα επέκτασης που αναφέρθηκε από τις νοσοκομειακές μονάδες, η οποία περιελάμβανε την ανάκτηση απαρχαιωμένου εξοπλισμού».

Το υπουργείο Υγείας έχει ορίσει στόχο τον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος, λαμβάνοντας υπόψη «την αντίληψη της ανεπάρκειας», υπογραμμίζουν οι εισηγητές του TdC.

«Η έλλειψη εξοπλισμού στην αγορά, ο επείγων χαρακτήρας της απόκτησής του και η εξαιρετική απλοποίηση των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, έχουν αυξήσει τους κινδύνους για τους αναθέτοντες φορείς», στην ανάλυση του ιδρύματος που εποπτεύει τους λογαριασμούς του κοινού.

Έτσι, στις αγορές που έγιναν, η ACSS «υπέστη ζημιές 141 χιλ. ευρώ και ενδέχεται να υποστεί ζημίες 10,4 εκατ. ευρώ, που συνδέονται με καταγγελία συμβάσεων, δόσεις που δεν έχουν επιστραφεί ακόμη (5,3 εκατ. ευρώ) και τεχνικά προβλήματα, τα οποία δεν μπορεί να ξεπεραστεί, εντοπίστηκε σε 142 από τον εξοπλισμό που αγοράστηκε (5,1 εκατ. ευρώ)».

Το δικαστήριο εντόπισε «ορισμένους περιορισμούς στη διαφήμιση των αγορών που πραγματοποιήθηκαν στις πύλες databases.gov.pt, ιδίως λόγω της ελλιπούς φύσης τους, της έλλειψης τυποποίησης των κωδικών που χρησιμοποιούνται στην ταξινόμηση των αγαθών και της έλλειψης αποκάλυψης των καταστάσεων καταγγελίας σύμβασης ή συμβατικών τροποποιήσεων».

Οι ελεγκτές σημείωσαν «υπερεκτίμηση», εκτιμώμενου ποσού 11,5 εκατ. ευρώ, των εσόδων που αναγνωρίστηκαν από τις νοσοκομειακές μονάδες του ΕΣΥ, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση που ελήφθη για την αγορά αναπνευστήρων λογιστικοποιήθηκε ως υπηρεσία, «όταν θα έπρεπε να είχε λογιστικοποιηθεί ως μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις για την απόκτηση αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων, με άμεση επίπτωση στην καθαρή θέση».

Οι συστάσεις που διατυπώνονται από το TdC αποσκοπούν στη μόνιμη γνώση της εγκατεστημένης ισχύος και στην κεντρική παρακολούθηση των συμβάσεων που συνάπτονται, καθώς και στη διόρθωση των λογιστικών εγγραφών που αφορούν την κεντρική χρηματοδότηση των νοσοκομειακών μονάδων.

Σκοπός της δράσης ήταν να αξιολογηθεί εάν η διάθεση οικονομικών πόρων και η εκτέλεση αγορών επεμβατικών αναπνευστήρων για μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία του NHS έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία σχεδιασμού ανταπόκρισης στις αναδυόμενες ανάγκες και εάν η διασφάλιση της περιουσιακά στοιχεία έχει εξασφαλιστεί και η διόρθωση της αντίστοιχης λογιστικής.

AH // ZO