«Η διαδικασία εντοπισμού των περιουσιακών στοιχείων οφειλετών και εγγυητών έχει όρια ως προς το εύρος και τον χρόνο εκτέλεσης», αναφέρεται στην έκθεση αυτού του ελέγχου, που διενεργήθηκε από την Deloitte κατόπιν εντολής της κυβέρνησης, μετά την πληρωμή που έγινε τον Ιούνιο του 2021 με το Ψήφισμα. Ταμείο, σε βάση χρήσης 2020, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Ενδεχόμενης Κεφαλαιοποίησης («CCA»).

Η διαδικασία έρευνας των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών και των εγγυητών μπορεί να γίνει απευθείας μέσω του τμήματος είσπραξης χρεών – εταιρειών (DRCE) ή μέσω πόρων από εξωτερικό φορέα.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι να προσδιοριστεί εάν οι οφειλέτες έχουν ακίνητη περιουσία ή συμμετοχές, μεταξύ άλλων περιουσιακών στοιχείων, και και στις δύο περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί περιορισμοί.

«Επαληθεύεται έτσι ότι οι διαδικασίες που διεξάγονται από μια εξωτερική οντότητα είναι εξαντλητικές αλλά δεν ισχύουν για τους περισσότερους οφειλέτες», αναφέρεται στο έγγραφο.

Από την άλλη πλευρά, η έκθεση αποκαλύπτει, «οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στη Novo Banco δεν περιλαμβάνουν έρευνα όλων των τύπων περιουσιακών στοιχείων/περιουσιακών στοιχείων οφειλετών και εγγυητών και δεν διεξάγονται σε περιοδική βάση».

Αυτή η μορφή δράσης, αναφέρεται, δεν επιτρέπει στην τράπεζα «να έχει ενημερωμένη γνώση όλων των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών και των εγγυητών, γεγονός που θα εξασφάλιζε καλύτερη λήψη αποφάσεων από την Τράπεζα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον καθορισμό της ανάκτησης στρατηγικές».

«Επιπλέον, δεν ορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτή η αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων για κάθε οφειλέτη, λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία κινδύνου, το επίπεδο των σχετικών εγγυήσεων ή τη στρατηγική ανάκτησης», προσθέτει το έγγραφο.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα, συγκεκριμένα αυτό ενός οφειλέτη - που προσδιορίστηκε από το "Debtor 10", κατά του οποίου οι ελεγκτές επαλήθευσαν ότι η έρευνα για περιουσιακά στοιχεία διενεργήθηκε εσωτερικά από τη Novo Banco και περιοριζόταν σε ακίνητα που βρίσκονται στην Πορτογαλία, παρά «η οικονομική δραστηριότητα αυτού του οφειλέτη συγκεντρώνεται εκτός Πορτογαλίας».

Διακυβεύεται ένας οφειλέτης που δημιούργησε ζημίες 2020 εκατομμυρίων ευρώ το 40.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι «αποδεικτικά στοιχεία της διαδικασίας έρευνας των περιουσιακών στοιχείων οφειλετών ή/και εγγυητών» δεν έχουν ληφθεί ακόμη, ενώ πέντε από αυτούς – συνοδευόμενοι από την προαναφερθείσα DRCE – προκάλεσαν ζημίες 51 εκατ. ευρώ το 2020.

Όσον αφορά τους άλλους οκτώ —που παρακολουθούνται από το Τμήμα Ελέγχου και Επιτήρησης (ΔΣΑΕ)— υπάρχουν δύο οφειλέτες που προκάλεσαν ζημιές έξι εκατομμυρίων ευρώ το 2020, αφού πουλήθηκαν το 2021 ως μέρος της συνολικής πώλησης πιστώσεων, που ονομάζεται «Wilkinson».

«Αυτοί οι οφειλέτες δημιούργησαν το 2021 καθαρή ζημία από την πώληση τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ», αναφέρεται στο έγγραφο.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτού του νέου ειδικού ελέγχου, οι διαδικασίες αναζήτησης περιουσιακών στοιχείων οφειλετών «δεν ορίζονται επίσημα στους εσωτερικούς κανονισμούς της Novo Banco, «εφαρμόζονται μόνο για οφειλέτες που εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης όσον αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο». .της DRCE».

«Υπό την έννοια αυτή, διαδικασίες αυτού του τύπου δεν εφαρμόζονται όταν οι οφειλέτες βρίσκονται υπό την ευθύνη του ΔΣΑΕ ή εμπορικών υπηρεσιών, ακόμη και σε πράξεις που παρουσιάζουν δείκτες αυξημένου κινδύνου», αναφέρεται.

Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση διαβίβασε στη Βουλή την έκθεση αυτού του ελέγχου, η οποία επικεντρώθηκε ειδικά στις πιστωτικές πράξεις (συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης, των εγγυήσεων, της αναδιάρθρωσης ή διαγραφής του χρέους, της οφειλής κατά την εκτέλεση ή στην εκτέλεση εγγυήσεων, της πώλησης πιστωτικών χαρτοφυλακίων ή της μεταβίβασης σε funds), αποφάσεις επενδύσεων, επέκτασης ή εκποίησης που λαμβάνονται στην Πορτογαλία ή στο εξωτερικό, καθώς και αποφάσεις για την απόκτηση και διάθεση περιουσιακών στοιχείων .

Το 2021, η πληρωμή που πραγματοποίησε το Ταμείο Εξυγίανσης για τις οικονομικές καταστάσεις για το 2020 ανήλθε σε 429 εκατ. ευρώ.

LT // CSJ

Λούσα / Τέλος