«Το μέσο επιτόκιο των νέων στεγαστικών δανείων έχει αυξηθεί στο 1,07% από 1,26% τον Απρίλιο. Αυτή η τιμή είναι η υψηλότερη από τον Ιούλιο του 2019», αναφέρει η Τράπεζα της Πορτογαλίας (BoP), υπενθυμίζοντας ότι, «τον Δεκέμβριο του 2021, το μέσο επιτόκιο ήταν 0,83%».

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, στην Πορτογαλία, μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 και Μαΐου 2022, χορηγήθηκε το 65% του ποσού των νέων στεγαστικών δανείων με αρχική περίοδο καθορισμού επιτοκίου έως ένα έτος.

«Κατά μέσο όρο, το επιτόκιο για τα νέα δάνεια με αυτήν την καθορισμένη διάρκεια ήταν 0,74%, ποσοστό χαμηλότερο από ό,τι για άλλες λήξεις», εξηγεί, προσθέτοντας ότι «η υψηλή στάθμιση αυτού του τμήματος έχει συμβάλει στο χαμηλό επιτόκιο των νέων δανείων». . δάνεια ακινήτων στην Πορτογαλία».

Τον Μάιο, οι τράπεζες χορήγησαν νέα δάνεια 2 εκατ. ευρώ σε ιδιώτες, 297 εκατ. ευρώ περισσότερα από τον Απρίλιο, με το ποσό που χορηγήθηκε να αυξάνεται «για όλους τους σκοπούς».

Έτσι, τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 195 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Απρίλιο και κατά 205 εκατ. σε ομόλογους όρους, στα 1 εκατ. ευρώ.

Τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα 551 εκατ. ευρώ (από 417 εκατ. τον Απρίλιο και 410 εκατ. τον Μάιο του 2021) και τα δάνεια για άλλους σκοπούς αυξήθηκαν στα 227 εκατ. ευρώ (από 176 εκατ. τον Απρίλιο και 170 εκατ. τον Μάιο του 2021).

Κατά τον υπό ανάλυση μήνα, το μέσο επιτόκιο των νέων καταναλωτικών δανείων μειώθηκε στο 7,67% (7,78% τον Απρίλιο).

Στο επιχειρηματικό επίπεδο, τον Μάιο οι τράπεζες χορήγησαν νέα δάνεια ύψους 2 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 130% σε σχέση με τον Απρίλιο. Τον Μάιο του 22 τα νέα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 2021 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, «η αύξηση αυτή σημειώθηκε τόσο για δάνεια μέχρι ενός εκατομμυρίου ευρώ όσο και για δάνεια άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία ανήλθαν σε 1 και 200 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.».

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε από 1,85% τον Απρίλιο σε 2,05% τον Μάιο, αυξάνοντας στο 2,14% για τα δάνεια έως ένα εκατομμύριο ευρώ και στο 1,92% για τα δάνεια υψηλότερου ποσού.

Στο σκέλος των καταθέσεων, το Μάιο, το ύψος των νέων καταθέσεων από φυσικά πρόσωπα ανήλθε σε 3 εκατ. ευρώ, έναντι 955 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.

Το μέσο επιτόκιο παρέμεινε στο ιστορικό χαμηλό του 0,04% για έβδομο συνεχόμενο μήνα.

«Από το ποσό των νέων καταθέσεων που έγιναν τον Μάιο, το 88% επενδύθηκε σε προθεσμιακές καταθέσεις έως και ενός έτους, με αποζημίωση επίσης με μέσο επιτόκιο 0,04%», διευκρινίζει το BdP.

Οι νέες εταιρικές καταθέσεις ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 002 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν σε προθεσμιακές καταθέσεις με διάρκεια έως ένα έτος, αποζημιωμένες με μέσο επιτόκιο 967%.

Στη ζώνη του ευρώ, το μέσο επιτόκιο των νέων εταιρικών καταθέσεων έως και ενός έτους παρέμεινε αρνητικό από τον Αύγουστο του 2019.

PD // JNM