Την κατάσταση αυτή εντόπισε η Γενική Επιθεώρηση Οικονομικών (IGF) στο πλαίσιο του ελέγχου των κρατικών επιδοτήσεων που χορηγήθηκαν από φορείς του δημόσιου τομέα το 2019, τα αποτελέσματα του οποίου μόλις δόθηκαν στη δημοσιότητα.

«Με βάση τα στοιχεία που διαβίβασε η Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση (ΑΤ), 76 δημόσιοι φορείς χορήγησαν επιδοτήσεις 24,3 ME [milhões de ευρώ] σε 372 νομικά πρόσωπα που το 2019 δεν είδαν την κατάστασή τους να νομιμοποιείται φορολογικά, κατάσταση που πρέπει επιβεβαιωθεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς», αναφέρεται στην έκθεση.

Η κατάσταση δεν είναι νέα και περιλαμβάνεται επίσης στην έκθεση ελέγχου που διενεργήθηκε για τις δημόσιες επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν το 2018, το περιεχόμενο της οποίας δημοσιεύεται πλέον και στον ιστότοπο της IGF. Εκείνη τη χρονιά και σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε το ΑΤ στη Γενική Επιθεώρηση Οικονομικών, συνολικά 2.363 δικαιούχοι κρατικών επιδοτήσεων (συμπεριλαμβανομένων 121 νομικών προσώπων) έλαβαν 9,5 ΜΕ από 28 δημόσιους φορείς, παρά το ιστορικό φορολογικών οφειλών. την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με το IGF, το σύνολο των δημόσιων επιχορηγήσεων και παροχών για το έτος 2019 που του κοινοποιήθηκαν ανέρχεται σε 6 εκατ. ευρώ – στα οποία προστίθενται επιπλέον 690 εκατ. ευρώ που ο φορέας αυτός εντόπισε ότι δεν είχαν αναφερθεί εντός της προθεσμίας. για τόσο.

Το ποσό αυτό, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση 18% σε σχέση με το 2018, χορηγήθηκε από συνολικά 618 φορείς και έφτασε σε περισσότερους από 167 δικαιούχους, με το IGF να έχει εντοπίσει αρκετές αστοχίες.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο έχει ήδη αναφερθεί από την Jornal Económico, σε δείγμα 17 οντοτήτων (που μαζί χορήγησαν 3 εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις, σχεδόν το ήμισυ του συνόλου), ήταν δυνατό να γίνει αντιληπτό ότι «κρίσιμες πτυχές που έχουν ήδη εντοπιστεί παραμένουν από τα προηγούμενα έτη. δηλαδή «η έλλειψη αξιολόγησης της χρήσης της επιχορήγησης ως χρηματοδοτικού μέσου», η οποία εμφανίζεται στο 055% των περιπτώσεων.

Επιπλέον, η ίδια ανάλυση του προαναφερθέντος δείγματος των 17 οντοτήτων οδήγησε επίσης στο συμπέρασμα μιας κακής αξιολόγησης των κοινωνικών επιπτώσεων των χορηγούμενων επιδοτήσεων.

«Έλλειψη πολιτικών για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και τον καθορισμό βασικών δεικτών αξιολόγησης απόδοσης και επιπτώσεων (στο 71% και 76% των οντοτήτων, αντίστοιχα)» και «Μη δημοσιοποίηση ή απουσία «εκ των υστέρων αξιολόγησης», προκειμένου να αξιολογηθεί το επίτευγμα των προγραμματισμένων στρατηγικών στόχων (στο 88%)», συγκαταλέγονται στις ελλείψεις που εντοπίστηκαν.

Μπροστά σε αυτό το σενάριο, το IGF συνιστά στην κυβέρνηση να εγκρίνει έναν νόμο-πλαίσιο που ορίζει τις γενικές αρχές για την κατανομή των επιδοτήσεων και των δημόσιων παροχών, ενισχύοντας τα κριτήρια αντικειμενικότητας και την επίτευξη των στόχων εξυγίανσης του προϋπολογισμού.

Η απουσία αναφοράς από ορισμένες δημόσιες οντότητες σχετικά με τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν οδήγησε επίσης το IGF να προτείνει στην κυβέρνηση μια βελτίωση του νόμου προκειμένου να αποσαφηνιστεί το σύνολο των δημόσιων φορέων που υποχρεούνται, «εναρμονίζοντας το ελάχιστο ποσό υποβολής εκθέσεων και επεκτείνοντας την προθεσμία δήλωσης και δημοσιότητας από τους φορείς αυτούς, επιβάλλοντας και στους αντίστοιχους δικαιούχους την υποχρέωση γνωστοποίησης των εισπραχθέντων δημοσίων επιχορηγήσεων».

Να σημειωθεί ότι μεταξύ των δικαιούχων επιδοτήσεων το 2019 είναι 31 εταιρείες (που μαζί έλαβαν 411 εκατ. ευρώ), 3 φυσικά πρόσωπα (που έλαβαν 064 εκατ. ευρώ), 121 μη κερδοσκοπικοί σύλλογοι, 192 IPSS ή 229 αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. Ανθρωποι.

Σε σύγκριση με το 2018, έτος κατά το οποίο ο όγκος των επιχορηγήσεων και των παροχών ανήλθε σε 5 εκατ. ευρώ, υπήρχαν 682 χορηγοί φορείς και 644 δικαιούχοι, το IGF υπογραμμίζει ορισμένες κρίσιμες πτυχές, ιδίως που εντοπίστηκαν σε δείγμα 152 οντοτήτων που χορήγησαν 000 εκατ. ευρώ .

Και εδώ, οι κρίσιμες πτυχές που εντοπίστηκαν σχετίζονται με την έλλειψη αξιολόγησης της χρήσης της επιχορήγησης ως χρηματοδοτικού μέσου (93%), την έλλειψη πολιτικών για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και τον καθορισμό βασικών δεικτών μέτρησης απόδοσης και επιπτώσεων (σε 81% οντοτήτων) και σε περίπτωση μη γνωστοποίησης ή απουσίας εκ των υστέρων αξιολόγησης, η οποία καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της επίτευξης στρατηγικών στόχων (στο 88%).

LT // ΓΧΣ

Το περιεχόμενο 24,3 ME που διατέθηκαν σε επιδοτήσεις το 2019 σε εταιρείες με φορολογικές οφειλές – IGF εμφανίζεται πρώτο στο Vision.